சிந்தனையை மாற்றுவோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம்!

எந்தச் சிங்கமும் தனக்கு வயதாகிவிட்டது என்று தன் குட்டியிடம் சாப்பாடு கேட்பதில்லை. எந்த மாடும் படுத்து கொண்டு தன் கன்றிடம் தண்ணீரோ உணவோ கேட்பதில்லை. எந்தப் பூனையோ, நாயோ படுத்த படுக்கையாக இருந்து கொண்டும் மலம் கழிப்பதில்லை. மரணம் அடையும் நாள் வரை ஆரோக்கியமாக சுயமாக தன் வேலைகள் அனைத்தையும் செய்கின்றன. மனிதர்கள் மட்டும் தான் வயதானால் நோய்வரும், இயலாமை வரும் என்று நம்பி, அடுத்தவர்களை எதிர்பார்த்து வாழ ஆரம்பிக்கிறார்கள்.   நன்கு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வோம் முதுமை என்று எதுவும் இல்லை. நோய் என்று எதுவும் இல்லை. இயலாமை என்று எதுவுமில்லை. எல்லாம் நமது மனதிலும், அதன் நம்பிக்கையிலும் தான் இருக்கிறது. சிந்தனையை மாற்றுவோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் நாம் எதை நம்புகிறோமோ அதுவாகவே ஆகிறோம். *நான்… நான்… நான்…*…

Continue reading »

Solutions to Problems – Kind Thoughts and Optimism

In order to find solutions to problems, it is important to improve the quality of my thinking. I need to calm my mind by creating peaceful thoughts. The first thing that follows is that problems stop affecting me. I am able to think more clearly, which brings about a solution. Kind Thoughts, Great souls take advantage of every moment and every opportunity to give happiness to others through kindness in their thoughts; such souls are willing to overlook weaknesses and mistakes and have the desire…

Continue reading »

The Secret of Happiness : Love, Purity, Peace, Wisdom

The secret of happiness is to be free of fear. Fear is like a toxin that runs through much of our thinking. It feeds on insecurity, feeling of loss, loneliness, inadequacy and attachment. You are lovable and loving. Accept this as Truth. Appreciate and care for yourself – truly, deeply, intensely, in a way that reflects your real value. Then you will automatically have the same regards for all other living beings and things. Love, Purity, Peace, Wisdom, When you build a house, every brick…

Continue reading »