பொங்கல் வாழ்த்து

அனைவருக்கும் ஆரோக்கியத்… தை நலத்… தை, வளத்… தை, சாந்தத்… தை சமத்துவத்… தை, நட்பில் இறுக்கத்… தை, பந்தத்… தை பாசத்… தை, நேசத்… தை இரக்கத்… தை, உற்சாகத்… தை, ஊக்கத்… தை, ஏற்றத்… தை.. சுபிட்சத்… தை, கொடுத்து… பஞ்சத்… தை வஞ்சத்… தை வன்மத்… தை துரோகத்… தை, அலட்சியத்… தை அகங்காரத்… தை ஆணவத்… தை கோபத்… தை, குரோதத்…:தை, சுயநலத்… தை, எடுத்து. எல்லோரும் இறையருளால் இனிதாய் வாழ வாழ்த்தும். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் வாழ்த்து!

Continue reading »

Fluffy Cute Good Morning MEME

Fluffy Doll with Cute Morning Wishes brings you joy. Our FoodGinger Original Memes is aptly suited for your Good Morning wish in a unique way. This colorful fluffy will be liked by Kids and there is no much joy for us other than seeing them happy. So, why wait, share this fluffy morning wishes to your loved ones!!! Orange and Pink are two adorable colors for these cute fluffy dolls. The glow in them may make your morning fresh and happening! – Happy Cute Morning…

Continue reading »